ANXO M. LORENZO SUÁREZ


| Inicio | Docencia | CV | Investigación | Horario | Contacto | Persoal |

Ligazóns sobre política e planificación lingüísticas
  • Nesta páxina inclúo información temática de interese no ámbito da política e planificación lingüística desde unha perspectiva ampla.
  • Tamén lles dedico unha atención prioritaria ás minorías lingüísticas e ás cuestións relacionadas coa revitalización lingüística e as linguas en perigo.
  • Actualizo a información desta páxina periodicamente, de maneira que atoparedes novas entradas e máis información mensualmente.
  • Para calquera información, comentario ou suxestión, contactade comigo no enderezo alorenzo(at)uvigo.es

ÍNDICE

Directorios e páxinas de recursos
Organizacións e organismos

Xerais
Europa
Galicia
Galego exterior

Centros de investigación
I
nvestigadores/as
Estudos e informes sobre a diversidade lingüística
Documentos: traballos

Contacto lingüístico, plurilingüismo e diversidade
Planificación lingüística
Revitalización lingüística
Dereito lingüístico e lexislación
Avaliación de políticas lingüísticas

Documentos: declaracións e lexislación
Bibliografías

Revistas

Revistas de sociolingüística
Revistas de planificación lingüística
Revistas de bilingüismo
Revistas de educación
Revistas de dereito lingüístico
Outras revistas


Directorios e páxinas de recursos

Arriba


Organizacións e organismos

Xerais

Europa

Galicia

Arriba


Centros de investigación

Arriba


Investigadores/as

Arriba


Estudos e informes sobre a diversidade lingüística

  • Libro vermello sobre as linguas en perigo. Edición accesible a través da web do UNESCO Red Book on Endangered Languages, elaborado pola UNESCO, no que se recollen os resultados dunha investigación sobre o estado sociolingüístico das linguas do mundo.
  • Ethnologue. Base de datos, en formato impreso e en versión electrónica, que recolle unha descrición pormenorizada das linguas do mundo, utilizando diferentes criterios de mostraxe da información.
  • Amarauna. A rede de linguas 'Amarauna' é un proxecto que ten como obxectivo fomentar os dereitos lingüísticos e impulsar as relacións entre as persoas e as institucións que son conscientes da importancia de conservar o patrimonio. A súa finalidade fundamental é, xa que logo, fomentar a diversidade das linguas do mundo.

Arriba


Documentos: traballos

Contacto lingüístico, plurilingüismo e diversidade

Arriba

Planificación lingüística

Arriba

Revitalización lingüística

Arriba

Dereito lingüístico e lexislación

Arriba

Avaliación de políticas lingüísticas

Arriba


Documentos: declaracións e lexislación

Arriba


Bibliografías

Arriba


Revistas

Revistas de sociolingüística

Revistas de política e planificación lingüística

Revistas de bilingüismo

Revistas de educación

Arriba


Copyright © Anxo M. Lorenzo Suárez 2006

ADVERTENCIA

Para utilizar o material electrónico incluído nestas páxinas, cómpre que leades e aceptedes as condicións de uso: de acordo coa lexislación vixente (artigo 31 da Lei de propiedade intelectual), as obras protexidas para esta lei poden ser reproducidas sen autorización do autor para uso privado do usuario/a, sempre que a copia non sexa obxecto de utilización lucrativa. Este material ofrécese para un uso privado de información, estudio, docencia e investigación, e non pode ser reproducido ou difundido con outras finalidades.