ANXO M. LORENZO SUÁREZ


| Inicio | Investigación | Horario | Contacto | Persoal |
| Ligazóns de planificación lingüística |

Curriculum Vitae (CV)

  • Pode descargar unha copia do meu CV en formato PDF (en galego, castelán e inglés).

Docencia

 

Publicacións

Planificación e política lingüística

(2004), “Planificación lingüística de baja intensidad: el caso gallego”. Relatorio presentado no simposio sobre Políticas lingüísticas e integración regional, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

(2004), “O proceso de normalización da lingua galega”. Relatorio presentado no VI Congreso do Círculo Lingüístico do Sul (CELSUL). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis (Brasil).

(2003), "O plan de normalización lingüística da Universidade de Vigo". Relatorio lido nos VI Encontros para a Normalización Lingüística (Santiago de Compostela, outubro de 2002), Santiago de Compostela: Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia do Consello da Cultura Galega.

(2003), Estudio sociolingüístico sobre a situación actual da lingua galega no concello de Vigo. Vigo: Concello de Vigo / Universidade de Vigo (coautor). Texto en formato PDF na web do Concello de Vigo.

(2003), “A estandardización contemporánea da lingua galega: algunhas características sociolingüísticas desde a perspectiva da variación social”. Galicia dende Salamanca 4. Salamanca: Dirección Xeral de Política Lingüístoca e Área de Galego e Portugués da Universidade de Salamanca, pp. 161-184. Texto en formato PDF (212 Kb).

(2002), "Modelo de política y planificación lingüística desarrollado en Galicia". Relatorio presentado no Congrés Mundial sobre Polítiques Lingüístiques (Barcelona, 16-20 de abril de 2002). Texto en formato HTML.

(2002), "Planificación lingüística en Galicia".Canal Estudios Galegos (monográfico 4). Texto en formato HTML ou PDF (130 Kb).

(2002), O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Volume II. Educación. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega (coautor). Texto en formato en PDF (1,20 Mb) na web do CCG.

(1999), "A xestión normalizadora en Galicia: encadramento, características e propostas de funcionamento". Actas dos II Encontros para a Normalización Lingüística (28, 29 e 30 de outubro de 1998). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 7-18. Texto en formato PDF (190 Kb).

(1998), Estudio sociolingüístico sobre a situación actual da lingua galega no concello de Vigo. Vigo: Concello de Vigo / Universidade de Vigo (coautor).

(1997), Estudio sociolingüístico da Universidade de Vigo. Profesores, PAS e estudiantes. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade (coautor).

(1997), O futuro da lingua. Elementos socio-lingüísticos para un achegamento prospectivo da lingua galega. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega (coautor, con Xan M. Bouzada Fernández).

(1997), Dinamización e normalización lingüística. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade (editor).

(1997), "Planificación e dinamización lingüística: reflexións sobre o modelo de normalización lingüística en Galicia". A.M. Lorenzo Suárez (ed.), Dinamización e normalización lingüística. Vigo: Universidade, pp. 101-129. Texto en formato PDF (246 Kb).

Arriba

Sociolingüística e contacto de linguas

(2003), Comunidades e individuos bilingües. Actas do I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo. Vigo: Universidade (coeditor). Acceso aos contidos en HTML.

(2003), “Evolución estructural dunha variedade minoritaria en contacto: a conformación dunha identidade lingüística diferenciada no galego urbano”. C. Cabeza, X.P. Rodríguez Yáñez & A. Lorenzo Suárez (eds.),Comunidades e individuos bilingües. Actas do I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo. Vigo: Universidade, pp. 762-77. Texto en formato PDF.

(2003), "Estudios sobre a situación sociolingüística da lingua galega (1990-2002)". Noves SL (primavera de 2003). Texto en formato HTML en galego, catalán e inglés.

(2002), "A enquisa na investigación sociolingüística". Estudios de Sociolingüística 3 (1), pp. 43-70. Texto en formato PDF (140 Kb).

(2000), "Sociolingüística". F. Ramallo, G. Rei-Doval & X.P. Rodríguez Yáñez (eds.), Manual de ciencias da linguaxe. Vigo: Xerais. Texto en formato PDF (485 Kb)

(2000), "Bilingüismo" (número monográfico da revista Estudios de Sociolingüística). Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade (coeditor). Acceso aos contidos deste volume.

(1999), A reorganización dos repertorios verbais nas situacións de contacto: procesos funcionais e consecuencias formais no contacto galego-castelán. Bellaterra: Servicio de Publicaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona [edición da tese de doutoramento en microficha].

(1999), "Sociolingüística cualitativa y lingüística informática". J. Gómez Guinovart, A.M. Lorenzo Suárez, J. Pérez Guerra & A. Álvarez Lugrís (eds.), Panorama de la investigación en lingüística informática. Logroño: Revista Española de Lingüística Aplicada, pp. 247-61. Texto en formato PDF (180 Kb).

(1993), "Formal reorganization and social function in a receding language". Proceedings of the XVth Congress of Linguists (volume 3). Québec: Les Presses de l´Université Pierre Laval, pp. 287-290 (coautor, con Joan A. Argenter).

(1993), "Forma lingüística y función social en una lengua minoritaria: un ejemplo del contacto gallego-castellano". Nueva Revista de Filología Hispánica XLI, número 1, pp. 177-199 (coautor, con Joan A. Argenter).

(1991), "A relevancia social da alternancia lingüística". Cadernos de Lingua 3, pp. 91-109 (coautor, con Joan A. Argenter).

Arriba


Proxectos de investigación

Estes son algúns dos proxectos en que participei neste últimos anos:

  • Formación dun corpus oral de fala bilingüe galego-castelán.
    Investigador asociado. Subvencionado pola Xunta de Galicia e mais pola Universidade de Vigo (desde 1998 ata a actualidade). Investigador principal: Dr. Xoán Paulo Rodríguez Yáñez.
  • Desenvolvemento e aplicación de técnicas de análise lingüístico-computacional de corpus orais e escritos para o procesamento do CLUVI (Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo).
    Subvencionado pola Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento, Xunta de Galicia (ref. PGIDT01PXI30203PR) (desde 2001 ata 2003).Investigador principal: Dr. Xavier Gómez Guinovart.
  • Procesamento lingüístico-computacional do corpus lingüístico da Universidade de Vigo (CLUVI).
    Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía (referencia BFF2002-01385). Período 2002-2005. Investigador principal: Dr. Xavier Gómez Guinovart.

Arriba


Outros méritos

Arriba

alorenzo(at)uvigo.es


Copyright © Anxo M. Lorenzo Suárez 2007

ADVERTENCIA

Para utilizar o material electrónico incluído nestas páxinas, cómpre que leades e aceptedes as condicións de uso: de acordo coa lexislación vixente (artigo 31 da Lei de propiedade intelectual), as obras protexidas para esta lei poden ser reproducidas sen autorización do autor para uso privado do usuario/a, sempre que a copia non sexa obxecto de utilización lucrativa. Este material ofrécese para un uso privado de información, estudio, docencia e investigación, e non pode ser reproducido ou difundido con outras finalidades.