ANXO M. LORENZO SUÁREZ


| Inicio | Docencia | CV | Horario | Contacto | Persoal |
| Ligazóns de planificación lingüística |

INVESTIGACIÓNLiñas de investigación
  • Contacto lingüístico.
  • Planificación e política lingüística.
  • Sociolingüística da lingua galega.

Arriba

Traballos recentes

Planificación e política lingüística

(2007), A planificación lingüística nos centros educativos. Santiago de Compostela, Secretaría Xeral de Política Lingüística. (con Agustín Fernández Paz e Fernando Ramallo). Libro en formato PDF (1.76 MB).

(2007), Guía práctica para a planificación lingüística nos centros educativos. Santiago de Compostela, Secretaría Xeral de Política Lingüística (con Agustín Fernández Paz e Fernando Ramallo). Libro en formato PDF (422 KB).

(2006), "A recuperación da lingua galega: políticas lingüísticas emerxentes". Freien Universität, Berlín (Lectorado de galego). Presentación en formato PDF (518 Kb).

 

(2006), "Os plans lingüísticos como instrumentos da planificación lingüística en Galicia". Tübingen Universität (Centro de Estudos Galegos). Presentación en formato PDF (624 Kb).

 

(2006), "O concepto de dinamización e o papel do dinamizador(a) lingüístico". Relatorio presentado no 1º Seminario de dinamización lingüistica no ensino (novembro de 2006). Presentación en formato PDF (530 Kb).

(2006), "Los discursos sobre las lenguas y las políticas lingüísticas en la España contemporánea: una aproximación tipológica". Actas del VI Congreso de la Asociación Argentina de Semiótica (Buenos Aires, 12-15 abril, 2005).

(2006), Traballos presentados nos V Encontros para a Normalización Lingüística
(25 e 26 de outubro de 2001)
, Santiago de Compostela: Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia do Consello da Cultura Galega (coordinador, con H. Monteagudo). Textos en formato PDF (780 Kb) na web do CCG.

(2005), "Planificación lingüística de baixa intensidad e: o caso galego". Cadernos de Lingua 27, 39-59. Texto en formato PDF (218 Kb).

(2005), "Funcións, actividades e posibilidades de colaboración entre os servizos lingüísticos das universidades". Relatorio lido nos IX Encontros para a Normalización Lingüística (Santiago de Compostela, outubro de 2005), Santiago de Compostela: Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia do Consello da Cultura Galega. Presentación en formato PDF (118 Kb).

(2005), "A lingua galega nos medios". Relatorio lido nos VIII Encontros para a Normalización Lingüística (Santiago de Compostela, xaneiro de 2005), Santiago de Compostela: Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia do Consello da Cultura Galega.

 

(2005), A lingua galega nos medios de comunicación. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega (coautor, con Fernando Ramallo). Texto en formato PDF (60 Kb) na web do CCG.

Arriba

Sociolingüística e contacto de linguas

(2007), "Idade e comportamentos (socio)lingüísticos na Galicia actual". I. Méndez & A. Sánchez (eds.), Lingua e idade. III Xornadas sobre lingua e usos, A Coruña, Universidade, 13-40.

(2006), "Idade e comportamentos (socio)lingüísticos na Galicia actual". Relatorio presentado nas III Xornadas de linguas e usos: lingua e idade (Universidade da Coruña, 08/11/2006). Presentación en formato PDF (510 Kb).

 

(2006), Discourse and enterprise. Communication, business, management and other professional fields, Muenchen: Lincom (coeditor).

(2005), A sociedade galega e o idioma. A evolución sociolingüística de Galicia (1992-2003). Santiago de Compostela: Sección de Lingua do Consello da Cultura Galega (coautor). Texto en formato PDF (3,28 Mb) na web do CCG.

(2004), Bilingual socialization and bilingual language acquisition: Proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism (University of Vigo, Galicia-Spain, October 23-26, 2002). Vigo: Universidade (coeditor). Acceso aos contidos en HTML.

(2004), "Algunhas consideracións teóricas sobre as consecuencias funcionais e estructurais do contacto na lingua galega". R. Álvarez, F. Fernández Rei & A. Santamarina (eds.),A lingua galega. Historia e actualidade. Volume I. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega e Consello da Cultura Galega, pp. 509-524.

Arriba

Traballos en marcha

  • Elaboración do proxecto de investigación O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000: Medios de comunicación (con Fernando Ramallo e Hakan Casares), Sección de Lingua do Consello da Cultura Galega.
  • Preparación do libro Pensando na linguaxe. Vigo: Universidade (selección, edición e introdución de F. Ramallo e Anxo M. Lorenzo Suárez).

 

Arriba


Copyright © Anxo M. Lorenzo Suárez 2007

ADVERTENCIA

Para utilizar o material electrónico incluído nestas páxinas, cómpre que leades e aceptedes as condicións de uso: de acordo coa lexislación vixente (artigo 31 da Lei de propiedade intelectual), as obras protexidas para esta lei poden ser reproducidas sen autorización do autor para uso privado do usuario/a, sempre que a copia non sexa obxecto de utilización lucrativa. Este material ofrécese para un uso privado de información, estudio, docencia e investigación, e non pode ser reproducido ou difundido con outras finalidades.